Nowy rok pracy Kapelanii Polskiej w Żytomierzu

 
 

Po przerwie urlopowej Kapelania Polska przy parafii św Zofii w Żytomierzu wznowiła swoją pracę. Rozpoczął się więc czwarty rok duszpasterskiej pracy na niwie polskiej i polonijnej w Żytomierzu i w obwodzie żytomierskim. Jednym z głównych wydarzeń polskiej społeczności w Żytomierzu będzie obchodzony 9-12 października jubileusz 25-lecia istnienia Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, którego prezesem obecnie jest p. Wiktoria Laskowska-Szczur. Na uroczystości związane z jubileuszem już teraz zapraszamy. Informacje na temat programu obchodów można znaleźć na stronie internetowej Związku www.zozpu.zhitomir.net . Przy okazji publikujemy jeszcze kilka fotografii z maja 2014, z jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Jarosława Giżyckiego chrystusowca, Kapelana Polaków Żytomierszczyzny.